Logo

     

Copyright SiliconNet Technologies
Footer Menu
Copyright/Footer Statement
Internship

1. Panduan Latihan Industri di Jabatan Kerja Raya Sarawak

Latihan Industri (LI) merupakan kursus yang memberi peluang kepada pelajar untuk mendapat pendedahan kerjaya bagi satu tempoh yang ditetapkan. Semasa menjalani LI, pelajar akan ditempatkan di JKR Ibu Pejabat, Pejabat Wilayah ataupun JKR Bahagian yang bersesuaian dengan bidang pengajian yang diikuti di universiti. Menerusi LI, pelajar berpeluang untuk menimba pengalaman bekerja serta mendapat latihan di Jabatan dalam suasana kerja sebenar. LI juga dapat meningkatkan potensi dan membentuk sahsiah pelajar yang memenuhi keperluan pasaran kerja.

Secara khususnya, LI memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan dan mengaplikasikan teori yang mereka pelajari semasa di universiti kepada situasi sebenar di alam pekerjaan. Pelajar juga dapat menyumbang idea dan usaha bagi membangun, menambahbaik serta memantapkan aspek yang releven di dalam Jabatan.

Download flyer